Ô NHIỄM ÁNH SÁNG và Sức khỏe con người

August 12, 2012 § Leave a comment

Ô nhiễm ánh sáng - Phan Nguyễn Khánh Đan

[ Bài viết đầu tiên của mình đăng trên báo Sức Khỏe & Đời Sống
số báo 658, ngày 12/08/2011 ]

Ô nhiễm ánh sáng là gì?

Ô nhiễm ánh sáng là một trong những vấn đề đang tác động tiêu cực lên môi trường thiên văn, các loài sinh vật cũng như môi trường sinh thái tự nhiên, đồng thời ảnh hưởng đến việc sử dụng năng lượng của con người. Ô nhiễm ánh sáng được định nghĩa là việc lạm dụng ánh sáng nhân tạo quá mức cần thiết so với khả năng chịu đựng ánh sáng của con người và môi trường. Ô nhiễm ánh sáng được phân chia thành 4 loại. Bốn loại ô nhiễm ánh sáng này không đơn lẻ mà thường kết hợp hoặc chồng lắp nhau:

Đọc tiếp

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with sức khỏe at PHAN NGUYỄN KHÁNH ĐAN .